Go to Top

Arengukava 2014 – 2019

KINNITATUD
MTÜ Lihula Rahvaülikooli
üldkoosoleku otsusega 27.12.2013 


Ajalugu

Lihula Rahvaülikool asutati 14. septembril 1997. aastal samanimelise mittetulundusühingu poolt. Õppetöö toimus Lihula kultuurimaja ruumides. Erinevatel kursustel: inglise ja soome keel; looduse-aja- ja kultuurilugu; käsitöö ja kunst; arvutiõpetus; aiandus ja maaturism õppis igal aastal keskmiselt 100 inimest Lihulast ja lähiümbrusest.

2003 aastal kolis rahvaülikool MTÜ Keskaegne Lihula kuuluvasse Lihula mõisahoonesse. Erinevate projektitoetuste abil remonditi õppetööks vajalikud ruumid.


Toimunud kursused


Tänane olukord

Lihula Rahavaülikool tegutseb Erakooliseaduse põhjal. Tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba ja kinnitatud õppekavad.

Rahvaülikooli administreeritakse vabatahtlikuse alusel. Lektorid töötavad käsunduslepingute alusel. Õppijate arv aastas on keskmiselt 200 inimest.

Rahalised vahendid kooli tegevuseks saadakse erinevatest projektidest (KOP, LEADER, KIK) ja osalejate õppemaksudest. Rahvaülikooli toetab tegevustoetuse kaudu Lihula Vallavalitsus, millega tasutakse igakuised kommunaalkulud.

Lihula Rahvaülikooli ruumid on remonditud ja sisustatud – õpikeskkond on parendatud. Lisaks võeti kasutusele täiendavad ruumid rohkemate kursuste läbiviimiseks. Õppijate teadlikkus õppimisvõimalustest on tõusnud, suurenenud on motivatsioon osaleda kursustel. Sageli on osaleda soovijaid rohkem kui kursustel kohti. Koos Rahvaülikooliga on arenenud piirkondlike koolitajate võrgustik.

Hetkel on enamik kursusi suunatud naistele. Edaspidi peaks õppetöösse kaasama ka mehi ning läbi viima rohkem neid huvitavaid kursuseid (restaureerimine, mesindus, kalandus, puutöö jne). Sisustamist vajab loodav arvutiklass tagamaks elanikkonna IT alase teadlikkuse tõusu ja arvutikasutamise oskust. Lahendust vajab kõikide ruumide ventilatsioon. Teisele korrusele viiva trepi juurde on vaja välja ehitada heli isoleeriv sein, mis on vajalik kvaliteetse õppetöö läbiviimiseks, kuna üheaegsed tegevused kahel korrusel ei taga õppetööks vajalikku vaikust. Õpitegevuseks on vajalikud kohtvalgustid. Seminaride ja õppetöö korraldamiseks puudub söögitoa sisustus ja tehnika.

Õppepäevi viiakse läbi ka väljaspool rahvaülikooli ruume. Arendame koostööd Lõuna-Läänemaa üldhariduskoolidega toetamaks pärandkultuuri säilimist piirkonnas.


Missioon

Lihula Rahvaülikooli missioon on olla tunnustatud ja kaasaegne täiskasvanute koolituskeskus, mis pakub kvaliteetset ja mitmekülgset enestäiendamise võimalust ning vabahariduslikku ja tööalast täiendkoolitust.


Visioon

Lihula Rahvaülikool on pidevalt arenev ning läbi teoreetiliste ja praktiliste kursuste elukestvat õpet väärtustav mittetulundusühing.


Eesmärgid ja tegevused

1. Koolitusplaani koostamine ja rahastusvõimaluste leidmine koolituste korraldamiseks.

 • Riiklikes rahastusprogrammides osalemine ja rahastuse taotlemine elukestva õppe arendamiseks piirkonnas.
 • HTM’ga eduka koostöö jätkamine.

2. Jätkub täiskasvanute õpimotivatsiooni tõstmine ja teavitamine õppimis- võimalustest Rahvaülikoolis.

 • Õppijate tunnustamine ja õpilugude kajastamine meedias.
 • Kogukonna teavitamine Lihula Rahvaülikooli koolitusvõimalustest kodulehel, piirkonna teadetetahvlitel, kultuuri- ja koolimajades, LRÜ Facebook lehel.
 • LRÜ kodulehe haldamine ja uuendamine.
 • Viime läbi küsitlusi selgitamaks välja, millistest koolitustest on inimesed huvitatud.
 • Õpitubade korraldmine.
 • Kaasata Rahvaülikooli õppetegevusse võrdselt nii mehi kui naisi.

3. Toimiva koostöö loomine teiste Lõuna-Läänemaa haridusasutuste, Töötukassa ja erinevate piirkondlike MTÜ-dega.

 • Otsime võimalusi koolituste korraldamiseks väljaspool LRÜ ruume.
 • Töötukassa teavitamine LRÜ‘ga koostöö võimalustest.

4. Õpikeskkonna parendamine:

4.1 sisustada arvutiklass vajaliku tehnikaga;
4.2 kaasajastada kõikide ruumide ventilatsioonilahendused;
4.3 varustada Lihula Rahvaülikooli söögituba, kui õppetööd toetav ruum vajaliku sisustuse ja tehnikaga.

 • Jätkatakse projektitaotluste koostamist erinevatele rahastajatele, et sisustada ja seadmetega varustada rahvaülikooli arvutiklass ning söögituba ja kaasajastada ventilatsioon.

5. LRÜ kestlikuks arenguks luua võimalused juhataja töö tasustamiseks.

 • KOV rahastuse taotlemine.

6. Toetame elukestva õppe strateegia elluviimist aastatel 2014-2020


Arengukava korrigeerimine

Arengukava kuulub läbivaatamisele üks kord aastas. Vajadusel viiakse sisse muudatused. Arengukava elluviimise eest vastutab kooli juhataja. Arengukava elluviimisele aitavad kaasa juhatus ja õpetajaskond.