Go to Top

Lihula Rahvaülikooli põhikiri

MTÜ Lihula Rahvaülikool tegutseb avalikes huvides ja omab järgnevaid koolituslubasid. Tegevus toimub arengukava alusel, mida regulaarselt täiendatakse.

Põhikiri

Mittetulundusühing Lihula Rahvaülikool

Põhikiri

1. Üldsätted
Mittetulundusühing nimetusega Lihula Rahvaülikool (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.1. Seltsi asukohaks on Lihula vald, Eesti Vabariik
1.2. Seltsi eesmärkideks on:

1.2.1. elukestva õppe võimaluste loomine täiskasvanutele; täiskasvanute tööalase- ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
1.2.2. õpitingimusteks vajaliku keskkonna kujundamine;
1.2.3. isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengu ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumine läbi vabaharidusliku koolituse;
1.2.4. kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine ja täiendamine läbi tööalase koolituse.

1.3. Selts teostab eesmärkide elluviimiseks järgmisi tegevusi:

1.3.1 kursuste, seminaride, õppepäevade, loengute, õppereiside, matkade, õpiringide, korraldamine;
1.3.2. konverentside korraldamine;
1.3.3. õppematerjalide ja tükiste koostamine ning väljaandmine;
1.3.4. keskkonna, loodushoiu ja pärandkultuuri teemaliste projektide läbiviimine;
1.3.5. laagrite (õppe -, loovus – ja talgulaagrid) korraldamine;
1.3.6. kultuuriürituste  korraldamine.

2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus
2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui Seltsi liige ei ole viimase ühe aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel;
2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta

3.2. Seltsi liige on kohustatud:

a) järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
b) teatama Seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

4. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine, vajalik üldkoosolekul osalejate liikmete 2/3 häälteenamus
b) eesmärgi muutmine, vajalik 9/10 liikmete nõusolek.
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja ja Seltsi juhatus saadab igale Seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud, üle poole Seltsi liikmetest
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest

5. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 kuni 3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.
5.3. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 500000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara  tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita.

MTÜ Lihula Rahvaülikooli põhikiri on vastu võetud 14. septembril, 1997. aastal, asutamiskoosolekul.

MTÜ Lihula Rahvaülikooli põhikirja täiendused ja muudatused on kinnitatud 22. novembril 2008 aastal MTÜ Lihula Rahvaülikooli üldkogu poolt